Bài viết của Liên Hoa

64bb36286e6a09e0dc3ddd1c851a48c1.jpg

Nội dung dòng chữ bên trái: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt” và bên phải là: “Chân- Thiện- Nhẫn hảo”. Kích thước: cao 70 cm, rộng 34 cm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/13/327766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/14/156981.html

Đăng ngày 15-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share