[MINH HUỆ 10-02-2013]

Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

“Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền trên khắp thế giới!”

“Trời diệt Trung Cộng. Thoái đảng bảo bình an.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/10/新年期间大陆河北某地出现真相条幅-269401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/18/138188.html

Đăng ngày 20-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share