[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh (05); Dương Phường, Hải Điến; Đường Phục Hưng, Hải Điến; Xương Bình (02); Hải Điến (03); Phong Đài; Triêu Dương; Miếu Thành, Hoài Nhu; Đại Hưng (02); Thành Phủ, Hải Điến; Hoài Nhu; Diên Khánh


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–443472.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share