[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sơn Đông (04); Long Khẩu, Yên Đài (03); Uy Hải (03); Nhật Chiếu; Tân Châu (02); Duyện Châu, Tế Ninh; Tê Hà, Yên Đài; Nhũ Sơn, Uy Hải; Thái Châu, Yên Đài; Tứ Thủy (02); Lai Sơn, Yên Đài; Thái An (02); Đông Doanh; Yên Đài; Truy Bác; Lai Châu, Yên Đài; Phúc Sơn, Yên Đài


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443303.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share