[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Long Khẩu, Yên Đài; Khúc Phụ; Liêu Thành (4); Đông Doanh; Uy Hải; Tê Hà, Yên Đài (2); Lai Sơn, Yên Đài; Nhũ Sơn, Uy Hải; Hà Trạch; Sơn Đông; Chi Phù, Yên Đài; nhóm học Pháp ở Hoàn Thuý, Uy Hải; Long Khẩu, Yên Đài; Sơn Đông; huyện Tào, Hà Trạch; Mưu Bình, Yên Đài; nhóm học Pháp ở Lai Sơn, Yên Đài; Tảo Trang; Đông Thành, Đông Doanh; Sơn Đông; Liêu Thành (3); Truy Xuyên, Truy Bác; Cao Thanh, Truy Bác.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/山东大法弟子恭祝师尊新年好-29条–438004.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share