Theo một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-6-2011] Năm 1998, phụ đạo viên tại điểm tập Pháp Luân Công Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã tiến hành một cuộc khảo sát gọi là “Sự cải thiện sức khỏe và tinh thần của các học viên Pháp Luân Công” đối với học viên tại Cáp Nhĩ Tân để phản ánh tình trạng thật sự của các học viên Pháp Luân Công. Lúc bấy giờ, các ban ngành của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công mà không có bất kỳ lý do nào.

Phạm vi cuộc khảo sát được giới hạn tại Đạo Lý, Đạo Ngoại, Nam Cương, Thái Bình, Hương Phường và quận Đông Lệ. Kết quả được lấy từ các học viên Pháp Luân Công đến điểm tập công mỗi ngày. Cuộc khảo sát đã diễn ra trong vòng một tháng.

Cuộc khảo sát được thực thi trên hai khía cạnh: một là sự thay đổi về thể chất sau khi tập Pháp Luân Công; một là thay đổi về tinh thần. Cuộc khảo sát cũng yêu cầu những bằng chứng về các bệnh trước đó được kiểm chứng bằng hồ sơ y tế.

Khoảng 12.000 phiếu điều tra đã được phân phát và 10.172 phiếu được thu về. Sau khi được sao in và đóng gói, các phiếu điều tra đã được gửi đến các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm về quản lý khí công.

Thông qua kết quả khảo sát của 10.172 người, 1.165 người là khỏe mạnh trước khi tập Pháp Luân Công, 9.007 người cho biết là bị một chứng bệnh như huyết áp cao hay tiểu đường. Sau khi tập Pháp Luân Công, 8.568 người phản hồi là đã được hồi phục, 439 người cho biết là họ không có cải thiện nào đáng chú ý. Nói cách khác, 95% cho thấy sự cải thiện đáng kể.

Từ khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, nhiều người đã được hồi phục sức khỏe từ những căn bệnh nguy hiểm và khôi phục được tinh thần của họ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/10/九八年哈尔滨法轮功学员健康调查统计-242118.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/6/24/126228.html
Đăng ngày 28-6-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share