[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thạch Gia Trang tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thạch Gia Trang (8); khu Cảo Thành (1); huyện Thâm Trạch (2); huyện Bình Sơn (5); huyện Chính Định (4); khu Trường An (2); thành phố Tân Tập (5); khu Kiều Tây (1); khu Tân Hoa (1); huyện Triệu (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/石家庄大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–431683.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share