[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Bảo Định, Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Bảo Định kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Bảo Định (3); Cạnh Tú; Trác Châu (3); Định Châu (3); An Quốc; huyện Phụ Bình (2); Vọng Đô; huyện Bác Dã; Dung Thành (2).

Điểm học Pháp ở Trác Châu (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431032.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share