[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành Đô (02); Đông Giao; Huyện Khai Giang, Đạt Châu; Long Tuyền Dịch (03); Ôn Giang (05); Bắc Môn; Đô Vũ Hầu; Song Phượng Thái; huyện Đại Ấp; Thanh Bạch Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/成都大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–425183.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share