[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ phi pháp tại các nhà tù ở các địa khu và huyện thị sau đây ở Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Huyện Thư Lan, thành Phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm; tỉnh Tứ Xuyên; Giao Châu, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; quận Thiên Hà, quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh; quận Hồng Khẩu, Tĩnh An và Từ Hối ở Thượng Hải; thành phố Thượng Hải; thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây; Trung Quốc đại lục; quận Hương Phường, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Kiến Bình, thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh; huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên (3); thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam; nhà tù Đề Lam Kiều, Thượng Hải; huyện Thái Thương, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô; huyện Chư Thành, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; huyện Hải Thành, thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh; quận Bình Cốc, Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/425151.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share