[MINH HUỆ 24-09-2020] Trung Cộng đã loại bỏ Nhạc Phi trong sách giáo khoa, khiến thế giới kinh ngạc, họ đưa ra lý do là: Hiện nay Trung Quốc đã thống nhất rồi, các dân tộc chung sống hòa thuận, nếu lại đề cập đến Nhạc Phi thì sẽ ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc. Hoang đường nực cười như thế này, thật không thể nói lý và khuyên bảo được. Hơn nữa trong các trường trung và tiểu học của Trung Cộng, các thầy giảng giải như thế này với các học sinh, quả là gây họa hại cho các thế hệ sau. Sự tích của Nhạc Phi có thể nói là người người đều biết nhà nhà đều hay. Mấy trăm năm nay, Nhạc Phi luôn là anh hùng tinh trung báo quốc trong trái tim mọi người.

Người ta thường nói: Xem chữ biết người. Từ những văn tự lịch sử còn lưu lại là có thể nhìn ra ông là người như thế nào. Hãy xem bút tích mà Nhạc Phi để lại, mọi người hãy tưởng tượng Nhạc Phi là người như thế nào.

Một ngày năm 1138, cũng chính là năm Thiệu Hưng thứ 8 thời Nam Tống, Nhạc Phi dẫn quân đi qua Nam Dương, Hà Nam, thăm ruộng Gia Cát Lượng đích thân cày cấy và gò Ngọa Long ở Nam Dương, đúng lúc trời âm u và có mưa, bèn trú lại ở trong đền. Đêm xuống, ông cầm đuốc trong điện đường ngắm xem thơ từ và văn chương ca ngợi Gia Cát Lượng của các hiền sĩ cổ đại lưu lại trên các bức tường, và hai bài biểu “Tiền xuất sư biểu” và “Hậu xuất sư biểu” của Gia Cát Lượng, không nén nổi tình cảm, lệ rơi như mưa.

Sáng sớm hôm sau, Đạo sĩ trong đền Vũ Hầu ở Ngọa Long Cương đến thỉnh an và mời trà Nhạc Phi, sau đó đem văn phòng tứ bảo ra mời ông đề từ làm lưu niệm. Thế là Nhạc Phi vung bút viết liền hai bài biểu “Tiền xuất sư biểu” và “Hậu xuất sư biểu” của Gia Cát Lượng.

2020-9-23-yue-fei_01.jpg

2020-9-23-yue-fei_02.jpg

2020-9-23-yue-fei_03.jpg

2020-9-23-yue-fei_04.jpg

2020-9-23-yue-fei_05.jpg

2020-9-23-yue-fei_06.jpg

2020-9-23-yue-fei_07.jpg

2020-9-23-yue-fei_08.jpg

2020-9-23-yue-fei_09.jpg

2020-9-23-yue-fei_10.jpg

2020-9-23-yue-fei_11.jpg

2020-9-23-yue-fei_12.jpg

2020-9-23-yue-fei_13.jpg

2020-9-23-yue-fei_14.jpg

2020-9-23-yue-fei_15.jpg

2020-9-23-yue-fei_16.jpg

2020-9-23-yue-fei_17.jpg

2020-9-23-yue-fei_18.jpg

2020-9-23-yue-fei_19.jpg

2020-9-23-yue-fei_20.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/24/岳飞手书出师表(图)-412216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/10/187760.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share