[MINH HUỆ 5-11-2018]

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/5/376725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/7/173170.html

Đăng ngày 12-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share