Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-05-2014]

Chú thích: Nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đi làm vào ban ngày và ra ngoài vào ban đêm để dán các tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho người dân biết về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Kích thước: 73 cm x 54 cm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/13/【庆祝513】绘画-秋月奔忙-289691.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/15/1169.html

Đăng ngày 18-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share