Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2014]


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/9/【庆祝513】国画-江南春早-290886.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/11/706.html

Đăng ngày 17-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share