[Minh Huệ] Khi các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới đang liên tục nỗ lực giảng rõ chân tướng trên diện rộng và sâu sắc hơn nữa, thì các tài liệu ấn phẩm phục vụ cho công tác giảng rõ chân tướng cũng đang được các đệ tử thiết kế và sản xuất tại nhiều địa phương khác nhau, và chúng cũng càng ngày càng trở nên da dạng phong phú hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên có một điểm mà các đệ tử Đại Pháp chúng ta cần chú ý lưu tâm, ấy là cần phải duy trì tính uy nghiêm của Đại Pháp vũ trụ; đây là điều mà từ trước đến nay chúng ta vẫn thực hiện được tốt. Học viên có thể in ấn hoặc sản xuất hàng loạt những tài liệu hay đồ vật mang theo tín tức của Đại Pháp như Chân Thiện Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp, đồ hình Pháp Luân, v.v.; nhưng chúng ta không được phép coi những thứ đó cũng giống như các thương phẩm khác lưu chuyển trên thị trường. Xuất phát từ tâm kính ngưỡng Đại Pháp, chúng ta chú ý tránh in ấn hoặc sản xuất những thứ mang tính vật dụng hàng ngày dễ hư chóng hỏng. Sư phụ hồng truyền Đại Pháp tại thế gian là để thực thi Chính Pháp và phổ độ chúng sinh, như vậy, các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp cũng cần phải ý thức được trách nhiệm hộ Pháp của mình tại mọi thời điểm.

Ngay từ những ngày đầu hồng Pháp tại thế gian, các đệ tử đã có ý thức cao về đạo lý này, khi thực hiện công tác cũng rất thận trọng và đã thu thập được nhiều kinh nghiệm. Để có thể thực hiện tốt hơn nữa trong khía cạnh này, chúng tôi hy vọng rằng các đệ tử Đại Pháp ở khắp mọi miền thế giới đều có thể lấy Pháp làm Thầy, và lưu ý nhắc nhở nhau về phương diện này.

1 tháng Sáu, 2002

* * * * *

Dịch từ bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/6/2/22710p.html. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai. Cập nhật ngày 17-7-2002

Share