[MINH HUỆ 10-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Hà Nam; Huyện Huy, Tân Hương (2); huyện Tung, Lạc Dương (2); Bình Đỉnh Sơn (4); Hoài Dương, Chu Khẩu (3); Nhữ Dương, Lạc Dương; An Dương; Lạc Dương; Đồng Bách, Nam Dương; Khai Phong; Bộc Dương; Vũ Châu, Hứa Xương (3).

Nhóm học Pháp ở Hoài Dương, Chu Khẩu (2); Vũ Châu, Hứa Xương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/河南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–442420.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share