[MINH HUỆ 10-05-2022] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại Bắc Kinh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh; Quận Phòng Sơn; Thị trấn Kiều Tử, Hoài Nhu (02); Miếu Chân Vũ; Thạch Cảnh Sơn, Triêu Dương, Đông Thành; Xương Bình (03); Nam Khẩu, Xương Bình (02); Cửu Độ Hà; Thẩm Dương; Thiên Thông Uyển; Hải Điến; Thạch Cảnh Sơn (02); Phong Đài (02); Song Tỉnh, Triêu Dương


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–442489.html

Đăng ngày 10-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share