[MINH HUỆ 03-02-2022]

Người dân minh bạch chân tướng từ các huyện thị và địa khu sau đây tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Huyện Tầm Điện, thành phố Côn Minh, Vân Nam; Thái Phó Tự Kỳ, Tích Lâm Quách Lặc Minh, Nội Mông Cổ; thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây; huyện Bột Lợi, thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang (2); thành phố Chiêu Viễn thuộc thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; thành phố Thiên Tân (2); Cẩm Châu, Liêu Ninh; thành phố Vũ hán, tỉnh Hồ Bắc; học viên Đại Pháp cùng con gái và cháu ngoại đã minh bạch chân tướng; Xương Bình, Bắc Kinh; Liêu Ninh; thành phố Bắc Kinh; huyện Thanh Hà, địa khu Hình Đài, tỉnh Hà Bắc; thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang; Vân Nam (2); huyện Kỳ Đông, thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam; Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; thành phố An Lục thuộc thành phố Hiếu Cảm, Hồ Bắc (2); thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc; huyện Bảo Thanh, thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/明真相世人恭祝师尊新年好-24条–438439.html

Đăng ngày 06-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share