[MINH HUỆ 03-02-2022] Đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam và Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hà Nam (02); Nam Dương, Hà Nam (02); Lạc Dương, Hà Nam; Bình Đính Sơn, Hà Nam (03); Tam Môn Hạp, Hà Nam (02); Vũ Châu, Hứa Dương, Hà Nam; An Dương, Hà Nam; Sơn khu Bắc Bộ, Huyện Huy, Tân Hương, Hà Nam (02); Hứa Xương, Hà Nam (02); Huyện Nam Nhạc, Bộc Dương; Thương Khâu, Hà Nam; Song Thành, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Chu Khẩu, Hà Nam; Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang (08); Quận Đạo Lý, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Quận Song Thành, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Ngũ Gia Trấn, Song Thành, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Ngũ Thường, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Huyện Phương Chính, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Quận Nam Cương, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Quận A Thành, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Huyện Y Lan, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang (03)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/河南、黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-38条–438488.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share