[MINH HUỆ 03-02-2022] Đệ tử Đại Pháp tại Thanh Hải và Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Giao Châu, Thanh Đảo, Sơn Đông (04); Cách Nhĩ Mộc, Hải Tây, Thanh Hải; Hải Đông, Thanh Hải; Tây Ninh, Thanh Hải (02); Tế Nam, Sơn Đông (10); Hải Nam; Lịch Thành, Tế Nam, Sơn Đông; Thanh Đảo, Sơn Đông (09); Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông (03); Tức Mặc, Thanh Đảo, Sơn Đông (03); Lai Tây, Thanh Đảo, Sơn Đông; Hoàng Đảo, Thanh Đảo, Sơn Đông; Đông Bộ, Thanh Đảo, Sơn Đông

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/青海、山东大法弟子恭祝师尊新年好-38条–438499.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share