[MINH HUỆ 03-02-2022] Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm, Giang Tô và Giang Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trường Xuân, Cát Lâm (05); Thị trấn Hang Diêu, Long Đàm, Cát Lâm; Thư Lan, Cát Lâm; Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm (04); Hoa Điện, Cát Lâm (03); Liêu Nguyên, Cát Lâm (02); Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm; Nam Kinh, Giang Tô (05); Thường Châu, Giang Tô; Vô Tích, Giang Tô; Đông Hồ, Nam Xương, Giang Tây; Bình Hương, Giang Tây; Nam Xương, Giang Tây (02); Tùng Giang Hà, Huyện Phủ Tùng, Bạch Sơn, Cát Lâm; Thái Châu, Giang Tô; Quận Phổ Khẩu, Nam Kinh, Giang Tô; Diêm Thành, Giang Tô; Huyện Vạn Tái, Nghi Xuân, Giang Tây


 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/吉林、江苏、江西大法弟子恭祝师尊新年好-34条–438492.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share