[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Vân Nam;  Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Khúc Tĩnh (04); Côn Minh (07); Tuy Uyên, Khúc Tĩnh; Ngọc Khê (02); Vân Nam (03); Mông Tự.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/云南大法弟子恭祝师尊新年好-20条–438283.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share