[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nam Sung (03); Đức Dương (05); Châu Tây, Lương Sơn; Giang Du, Miên Dương; Nam Sung (02); Nhạc Sơn; Toại Ninh; Nam Giang, Ba Trung (02); Đại Trúc; Miên Dương (02); Xạ Hồng; Tứ Xuyên; Lương Sơn; Tư Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/四川大法弟子恭祝师尊新年好-23条–438289.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share