[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hà Bắc (05); huyện Ninh Tấn, Hình Đài; Hàm Đan (02; huyện Vũ Ấp, Hành Thủy; Hình Đài (02); Hành Thủy (02); Thương Châu, Thừa Đức (04); Tuyên Hóa; Hình Đài; Vũ An, Hàm Đan.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/河北大法弟子恭祝师尊新年好-20条–438293.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share