[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Đường Sơn, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đường Sơn (7); huyện Ngọc Điền (2); Phong Nhuận (7).

Điểm học Pháp ở: Cổ Dã (2); Loan Nam; Lộ Nam; Đường Sơn (8); Tào Phi Điện (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/唐山大法弟子恭祝师尊新年好-30条–438177.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share