[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và quận huyện sau đây ở Tứ Xuyên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Thành Đô (6), Ôn Giang, Vũ Hầu, Đông Giao, Bắc Môn, Giản Dương, Tây Môn, Đạt Châu, Long Tuyền (4), Bì Đô, nhóm học Pháp ở Ôn Giang (2), và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/成都大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–425282.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share