(Sản xuất bởi Đài truyền hình Tân Đường Nhân)

[Video tiếng Việt]

Mp4 Video download: Download (187MB)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/15/120622.html

Đăng ngày 17-10-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share