Bài viết của đệ tử Đại Pháp nước Mỹ

[MINH HUỆ 29-04-2019]

Trợ Sư chính Pháp

Khóa hạ kim kỳ lân
Thân phi khải như ngân
Thủ vũ phương thiên kích
Thệ trừ Cựu lực tận

Dịch nghĩa:

Trợ Sư chính Pháp

Dưới hông kỳ lân vàng,
Khoác giáp thân như bạc
Tay múa phương thiên kích
Thề trừ Thế lực xưa.

Trùng chùy luyện

Phát tâm trùng chùy luyện
Thiểu nhiên nhập thế gian
Tùy Sư thường bách khổ
Nạn trung phẩm cam điềm

Dịch nghĩa:

Tôi luyện lại

Phát tâm tôi luyện lại
Lặng lẽ xuống thế gian
Theo Sư chịu trăm khổ
Trong nạn nếm ngọt bùi

Hóa điệp

Thuế bì hóa dũng đăng quy đồ
Tiêu cơ dung tủy thống hà như
Định trung năng nhẫn vạn vạn thiên
Tĩnh phán phá xác quang trung vũ

Dịch nghĩa:

Hóa bướm

Thoát da hóa nhộng lên đường về
Tiêu thịt tan tủy thống khổ thay
Trong định nhẫn được muôn ngàn khổ
Tĩnh chờ phá kén múa nắng vàng.

Giang hà tụng

Cao nguyên vạn niên băng
Xuân lai hóa phi bộc
Súc thế lịch thời cửu
Bôn tả thùy năng trở
Địch đãng vạn vật tịnh
Nhi năng bất tự ô
Lưỡng ngạn nhuận giá hòa
Công cao bất tự phụ
Đãng đãng nhập hải khứ
Quy lai hóa vũ lộ

Dịch nghĩa:

Cao nguyên tuyết vạn năm
Xuân về thành thác đổ
Tích thế đã dài lâu
Lao vút ai ngăn nổi
Gột sạch tinh vạn vật
Mà chẳng nhuốm bẩn thân
Hai bờ lúa ngô tốt
Công cao chẳng kể công
Thảnh thơi ra biển lớn
Trở về hóa mưa rơi


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/29/385696.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/30/176675.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share