Tác phẩm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

37c92e2ee9f0e091561a6aa0a57bd02e.jpg

c6b8a2b62d9d2e9678a2d3386e2e0185.jpg

f3007c71063ad4e400fd45613486e22f.jpg

4cd22de0e47b48ec7282a5367a22d949.jpg

44816a7a7bf2147b2274e3c7823cd130.jpg

4db308dea3b3d8ff31aa42b6c29dcaf4.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/15/309513.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/22/150684.html

Đăng ngày 10-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share