[13-5-2009]

Thiệp chúc mừng Sinh nhật Sư phụ và ngày Đại Pháp thế giới

Thiệp chúc mừng Sinh nhật Sư phụ và ngày Đại Pháp thế giới

Toàn thể các đệ tử Đại Pháp Việt Nam kính chúc Tôn Sư sinh nhật hảo!

Chúc toàn thể các đồng tu trên thế giới tu luyện tinh tấn!

Chúng con vô vàn biết ơn ân đức của Tôn Sư. Chúng con nguyện sẽ tu luyện tinh tấn và làm tốt 3 việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Hợp Thập

Share