Giảng rõ chân tướng đến người dân Trung Quốc đang bị những lời giả dối kìm cặp là việc cấp thiết bậc nhất

Trong ba năm qua, toàn thể các đệ tử Đại Pháp chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực trong việc giảng thanh chân tướng hướng tới nhân dân thế giới. Trong hai năm giảng thanh chân tướng với quy mô lớn trên thực tiễn và gây dựng một cơ sở rất tốt, các đệ tử Đại Pháp ở trong Pháp càng ngày càng thành thục, càng ngày càng lý trí, và càng ngày càng hiểu biết rõ hơn nữa cần phải làm như thế nào. Thể theo tình hình trước mắt, với nỗ lực một năm qua của các học viên cả trong và ngoài nước gộp lại, thì tỷ lệ những người tại Trung Quốc thật sự minh bạch được sự thực là gì và có thể được cứu độ là còn tương đối thấp. Vì vậy khi cái thế lớn mạnh của Chính Pháp chưa đến, thì chúng ta cần phải, và cũng là nên phải, nhận thấy sự khẩn bách cần có được phương pháp hữu hiệu hơn nữa. Về phương diện giảng rõ chân tướng hướng đến quảng đại quần chúng nhân dân Trung Quốc, cần thanh tỉnh lý trí, rõ ràng minh bạch mà thực hiện cho được tốt hơn.

Các tư liệu chân tướng của chúng ta cần làm sao cho sau khi phát ra, thì nhân dân xem và đọc liền thấy vui mừng, người nọ truyền người kia, có tác dụng dây chuyền không dừng nghỉ.

Không lơi là công tác giảng rõ chân tướng đến chính phủ và cơ quan truyền thông tại nước ngoài

Tại nước ngoài, giảng rõ chân tướng cho người dân Trung Quốc trong và ngoài nước là việc vô cùng trọng yếu; đồng thời cũng không được lơi lỏng việc giảng rõ chân tướng đến chính phủ và cơ quan truyền thông các cấp ở nước ngoài. Bởi vì thái độ của chính phủ là rất quan trọng đối với tương lai của dân tốc quốc gia ấy. Nói một cách tương đối thì hiện nay, công việc hồng Pháp cho cá nhân, giúp họ đắc Pháp tu luyện, có thể hoãn lại một chút.

Cảnh giới của đệ tử Đại Pháp là trước tiên suy xét cho người khác, chứ không phải là thể hiện của chấp trước vào quan điểm cá nhân

Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có lý giải không hoàn toàn giống nhau về Chính Pháp cũng như về các công tác Đại Pháp cụ thể. Nhất cử nhất niệm của mỗi đệ tử Đại Pháp đều là có vô số chư Thần đang dõi thấy. Khi gặp một sự việc gì, mỗi cá nhân đều có thể dựa vào cơ sở nhận thức cá nhân mà suy xét cho thật chu toàn. Nếu như chúng ta có thể nghĩ được rằng liệu có thể đạt được hiệu quả mà bản thân mình thấy cần đạt đến nhưng theo ý kiến của người khác, như thế đồng tâm hiệp lực mà làm; thì niệm ấy là thể hiện cho cảnh giới của chúng ta. Chư Phật Đạo Thần trên thiên thượng nhìn nhận rằng điểm này rất quan trọng. Còn cụ thể sự tình được thực thi ra sao lại được xếp vào hàng thứ hai.

Đồng thời thực thi cho tốt ba việc Chính Pháp

Học Pháp thật tốt, giảng rõ chân tướng, và phát chính niệm; ba việc Chính Pháp ấy cần phải thực thi cho thật tốt. Không thể thiên lệch. Khi nhấn mạnh một việc, cũng không được lơ là hai việc kia. Chú ý ‘thủ trung’, không dẫn đến cực đoan.

Học Pháp cho tốt, theo kịp tiến trình Chính Pháp

Dẫu bận rộn đến mấy cũng phải kiên trì học Pháp cho tốt. Học Pháp cho tốt chính là sự bảo đảm căn bản để bảo trì chính niệm của chúng ta trước bức hại và can nhiễu, thật sự giúp con người thế giới hiểu rõ được chân tướng.

Đặt Đại Pháp lên vị trí thứ nhất

Khi xử lý bất kể sự việc gì, đều luôn ghi nhớ đặt Đại Pháp lên vị trí thứ nhất, đặt việc mình là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp vào vị trí thứ hai, như vậy có thể xử lý công việc được tốt. Đồng thời chú ý thanh trừ sự bức hại và can nhiễu đến tư tưởng chúng ta của cựu thế lực tại không gian khác.

* * * * *

Nguyên bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/9/8/36239p.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/msg11.html

Dịch từ Hán bản ngày 10-9-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share