[MINH HUỆ 12-05-2022] Các đệ tử Đại Pháp từ 30 tỉnh, khu tự trị và thành phố ở Trung Quốc kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ và chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền 30 năm! Đại Pháp hồng truyền, thương vũ thanh minh, ức vạn đệ tử đắc Pháp tái sinh, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết lòng biết ơn Sư tôn! Chỉ có tinh tấn, đồng hóa Đại Pháp; thức tỉnh thế nhân, tiến vào tân vũ trụ.

Cõi người, Trời ca tụng
Đại Pháp truyền thế gian
Cơ duyên vạn cổ đến
Chân tu tâm chân thành
Sứ mệnh cứu chúng sinh
Trợ Sư khắp thế gian
Mây tàn bức hại hết
Viên mãn về Trời xanh.

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Giang Tô; Vân Nam (2); Quý Châu (2); Ninh Hạ; Quảng Tây (2); Phúc Kiến (2); Chiết Giang (2); Thanh Hải; Hồ Bắc; Thượng Hải (2); An Huy; Hồ Nam; Hải Nam (2); Giang Tây; Nội Mông Cổ; thành phố Phụ Khang, quận Xương Cát, khu tự trị Tân Cương; địa khu Khách Thập, Tân Cương; Ba Châu, Ba Trung, Tứ Xuyên.

Nhóm học Pháp ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây; Hải Điến, Bắc Kinh; Phụ Bình, Bắc Kinh; thành phố Mật Sơn, Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang; Kế Châu, Thiên Tân; thành phố Kiến Bình, Triều Dương, Liêu Ninh; Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam; thành phố Hà Nguyên, Quảng Đông; Nghi Xương, Hồ Bắc; Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc; An Lĩnh, Đại Hưng, tỉnh Hắc Long Giang; Thành Đô, Tứ Xuyên; Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh; Duy Phường, Sơn Đông; Vũ Hán, Hồ Bắc (2); thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam; Hồn Nguyên, Đại Đồng, Sơn Tây; thành phố Lan Châu, Cam Túc; Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/冰雪压不倒-寒风不能摧-443001.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share