[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Phì Hương, Hàm Đan (05); Thừa Đức (02); Hình Đài (02); Hành Thủy; Huyện Thiệp, Hàm Đan; Huyện Nhiêu Dương, Hành Thủy (03); Huyện Ngô Kiều, Thương Châu (04); Kê Trạch, Hàm Đan; Huyện Thành An, Hàm Đan; Phong Phong Quáng, Hàm Đan (02); Tương Đô, Hình Đài; Huyện Thanh, Thương Châu; Huyện Thanh Hà, Hình Đài


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/河北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–442659.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share