[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hà Nam (02); Khai Phong; Bộc Dương (05); Hứa Xương (05); Chu Khẩu (03); Lạc Dương (02); Huyện Ngu Thành, Thương Khâu (02); Huyện Nhữ Nam, Trú Mã Điếm; Huyện Ôn, Tiêu Tác; Hoài Dương (02); Huyện Quang Sơn, Tín Dương; Vũ Châu, Hứa Xương; Huyện Kỳ, Nam Dương; Lâm Châu, An Dương


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/河南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–442849.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share