[MINH HUỆ 03-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại Thiên Tân, Thượng Hải và tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thiên Tân: khu Đông Lệ; khu Đường Cô, tân khu Hải Tân; nhóm học Pháp tân khu Tân Hải; thành phố Thiên Tân (3); khu Bảo Trì; khu Hà Đông; Dầu khí Bột Hải;

Thượng Hải: khu Từ Hối; thành phố Thượng Hải; khu Phổ Đà;

Hà Bắc: thành phố Thạch Gia Trang (4); khu Dụ Hoa, Thạch Gia Trang; Ngọc Điền, Đường Sơn; nhóm học Pháp huyện Triệu, Thạch Gia Trang; nhóm học Pháp thành phố Tần Hoàng Đảo; huyện Triệu, thành phố Thạch Gia Trang; nhóm học Pháp thanh niên huyện Bình Sơn, thành phố Thạch Gia Trang; nhóm học Pháp Bát Đạo Hà, huyện Thanh Long, thành phố Tần Hoàng Đảo; nhóm học Pháp khu Kiều Tây, Thạch Gia Trang; tổ gọi điện thoại di động huyện Thanh Long, thành phố Tần Hoàng Đảo; Chính Định, Thạch Gia Trang; khu Hải Cảng, thành phố Tần Hoàng Đảo; Đường Sơn (2); Thiên Tây, Đường Sơn (2); thành phố Tuân Hóa thuộc thành phố Đường Sơn (2); nhóm học Pháp huyện Xương Lê, thành phố Tần Hoàng Đảo; thị trấn Mộc Đầu Đắng, huyện Thanh Long, thành phố Tần Hoàng Đảo; thành phố Tần Hoàng Đảo (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/天津、上海、河北大法弟子恭祝师尊新年好-37条–438510.html

Đăng ngày 06-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share