[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở thành phố Liêu Thành, Yên Đài, Tri Bác, huyện Tào thuộc tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/山东大法弟子恭祝师尊新年好-21条–438104.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share