[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sơn Đông; Lai Châu, Yên Đài (14); Chiêu Viễn, Yên Đài (03)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/山东大法弟子恭祝师尊新年好-18条–438121.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share