[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nam Sung (04); Huyện Nam Giang, Ba Trung; Đức Dương (02); Nhạc Sơn; Huyện Bình Xương, Ba Trung (02); Lô Châu; Huyện Trung Giang, Đức Dương (02); Thị trấn Thông Hiền, Huyện An Nhạc, Tư Dương; Huyện An Nhạc, Tư Dương; Thập Phương, Đức Dương; Quận Cao Tân, Miên Dương; Huyện Bắc Xuyên, Miên Dương; Vĩnh Hưng, Cao Tân, Miên Dương; Thị trấn Thành Quan, Nhạn Giang, Tư Dương; Nhạc Sơn (02)

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/四川大法弟子恭祝师尊新年好-22条–438119.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share