[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hà Bắc (02); Hàm Đan; Huyện Túc Ninh, Thương Châu; Hành Thủy (03); Hình Đài; Vĩnh Niên, Hàm Đan; Tùng Đài; Dung Thành; Tân khu Hùng An; Huyện Lâm Chương, Hàm Đan; Huyện Đông Quang, Thương Châu (03); Thương Châu; Huyện Thanh Long, Tần Hoàng Đảo; Huyện Khúc Chu, Hàm Đan (03); Huyện Túc Ninh, Thương Châu (02); Huyện Bình Hương, Hình Đài; Vũ An, Hàm Đan; Hình Đài; Huyện Nam Bì, Thương Châu; Loan Châu

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/河北大法弟子恭祝师尊新年好-28条–438128.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share