[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sơn Đông (04); Thái An; Đông Doanh (02); Chu Thôn, Truy Bác; Lai Châu, Yên Đài; Ngân Than, Uy Hải; Huyện Sân, Liêu Thành; Long Môn, Yên Đài; Truy Bác (02); Lâm Thanh, Liêu Thành; Uy Hải (02); Yên Đài (02); Phụ Sơn, Chiêu Viễn, Yên Đài; Nhũ Sơn, Uy Hải; Huyện Quan, Liêu Thành; Duyện Châu; Chi Phù, Yên Đài

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/山东大法弟子恭祝师尊新年好-24条–438126.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share