[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bắc Kinh (05); Thái Dục, Đại Hưng (02); Triêu Dương (03); Hoài Nhu; Phòng Sơn (03); Bát Đạt Lĩnh; Song Kiều, Triêu Dương; Long Đàm, Thiên Đàm; Đông Thành (02); Tây Thành (02); Mã Trì Khẩu, Xương Bình

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/北京大法弟子恭祝师尊新年好-22条–438057.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share