[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bắc Kinh (07); Hải Điến; Xương Bình (02); Phong Đài (03); Công viên Trung Sơn; Triêu Dương; Đại Hưng (02); Mã Trì Khẩu, Xương Bình; Nam Uyển, Phong Đài; Tây Thành

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/北京大法弟子恭祝师尊新年好-20条–438285.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share