[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Trùng Khánh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trùng Khánh (05); Du Bắc (03); Trường Thọ; Dương Gia Bình; Giang Bắc (03); Cảng hàng không Tân Thành; Bắc Bội; Thủy Thổ trấn, Bắc Bội; Sa Bình Bá; Cửu Long Pha; Giang Tân; Kỳ Giang

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/重庆大法弟子恭祝师尊新年好-20条–438312.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share