[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp Đài Loan tham gia Hiệp hội Giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị bức hại cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Singapore cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Thái Lan cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tham gia nhóm giảng chân tướng trực tuyến ở nước ngoài cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tham gia nhóm giải cứu học viên toàn cầu cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/台湾、新加坡、泰国、海外恭祝师尊新年好-5条–438391.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share