[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Đại Liên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đại Liên (11); Kim Châu (3); quận Cam Tỉnh Tử (4); Sa Hà Khẩu; Phổ Lan Điếm.

Điểm học Pháp ở: Đại Liên (6); Phổ Lan Điếm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/大连大法弟子恭祝师尊新年好-27条–438002.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share