[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu thuộc Trùng Khánh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trùng Khánh (04); khu Ba Nam (03); trấn Thạch Bình (01); khu Giang Bắc (02); khu Hợp Xuyên (01); Đại Độ Khẩu (01); khu Cửu Long Pha (01); khu Bích Sơn (02); khu Du Bắc (01); khu Sa Bình Bá (01); khu Đồng Nam (01); khu Nam Ngạn (01); Phù Lăng (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/重庆大法弟子恭祝师尊新年好-20条–438218.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share