[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu thuộc Nội Mông Cổ, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nội Mông Cổ (03); thành phố Thông Liêu (05); Xích Phong (10); Quách Lâm Tích Lặc (01); thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ (01); Hải Lạp Nhĩ (03); thành phố Nha Khắc Thạch (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/内蒙古大法弟子恭祝师尊新年好-25条–437940.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share