[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Bạch Thành (04); Diên Biên (07); thành phố Tứ Bình (03); thành phố Phù Dư (01); Liêu Nguyên (06); thành phố Bạch Sơn (04); thành phố Tùng Nguyên (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-26条–437944.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share