[MINH HUỆ 31-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Thiên Tân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Khu Bảo Trì (3); thành phố Thiên Tân (5); khu Tây Thanh (3); khu Nam Khai (2); khu Kế Châu (3); khu Ninh Hà (3); thị trấn Trung Bắc; khu Bắc Thần.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/31/天津大法弟子恭祝师尊新年好-22条–437760.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share