[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông (3); Thành Vũ, Hà Trạch; Tân Thái, Tân An; Quảng Nhiêu, Đông Doanh; Tri Xuyên, Tri Bác (2); Tân Châu; Đông Doanh (2); huyện Quan, Liêu Thành; Uy Hải (2); Lai Dương, Yên Đài (2); Long Khẩu, Yên Đài; Hà Trạch; Đằng Châu, Tảo Trang; Sơn Đình, Tảo Trang.

Điểm tài liệu ở Tri Xuyên, Tri Bác.

Nhóm học Pháp ở:  Sơn Đông; Tân Thái, Tân An; Long Khẩu, Yên Đài; Tê Hà, Yên Đài; Trì Bình (2); Lai Dương, Yên Đài; Chiêu Viễn, Yên Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/山东大法弟子恭祝师尊新年好-29条–436180.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share